Xem tuổi tình duyên cho nam Giáp Ngọ 1954

Bạn sinh năm Giáp Ngọ, bạn muốn biết tuổi Giáp Ngọ hợp với tuổi nào nhất?

Năm sinh nữ Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1962 Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Thiên can : Nhâm – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8
1966 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Ngọ => Tự Hình Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
1967 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Mùi – Địa chi : Ngọ => Lục Hợp Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 10
1974 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Giáp => Bình Hòa Địa chi : Dần – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Cung : Cấn – Cung : Cấn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8
1975 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Ất – Thiên can : Giáp => Bình Hòa Địa chi : Mão – Địa chi : Ngọ => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
1976 Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Ngọ => Lục Phá Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
1977 Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Ngọ => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8
1982 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Cung : Ly – Cung : Cấn => Họa Hại Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
1983 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Ngọ => Tứ Tuyệt Cung : Cấn – Cung : Cấn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1986 Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Thiên can : Bính – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1991 Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Tân – Thiên can : Giáp => Bình Hòa Địa chi : Mùi – Địa chi : Ngọ => Lục Hợp Cung : Ly – Cung : Cấn => Họa Hại Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
1992 Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Thiên can : Nhâm – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Thân – Địa chi : Ngọ => Bình Hòa Cung : Cấn – Cung : Cấn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1993 Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Thiên can : Quý – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Dậu – Địa chi : Ngọ => Lục Hình Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
1994 Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Thiên can : Giáp – Thiên can : Giáp => Bình Hòa Địa chi : Tuất – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
1998 Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Giáp => Tương Phá Địa chi : Dần – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
2003 Dương Mộc – Dương Kim => Tương Khắc Thiên can : Quý – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Mùi – Địa chi : Ngọ => Lục Hợp Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
2004 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Giáp => Bình Hòa Địa chi : Thân – Địa chi : Ngọ => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
2007 Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Ngọ => Tứ Tuyệt Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
2012 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Ngọ => Lục Phá Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
2013 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Ngọ => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *